Техническо обслужване и поддръжка на акумулаторите


МОНТИРАНЕ В АВТОМОБИЛА

 • След поставянето на акумулатора в автомобила свалете защитната monbat_start_ultraкапачка от положителния полюс и я поставете върху положителния полюс на стария акумулатор, за да се избегнат къси съединения.
 • Полюсите и клемите се почистват и леко се омасляват с грес за полюси.
 • При монтажа свържете първо положителния полюс и се уверете, че е добре затегнат.
 • Допълнителни детайли като предпазители на полюсите, вентилационната тръбичка с коляно, държачи, скоби и тапи, се свалят от стария акумулатор и се използват повторно.
 • Оставя се незатворен най-малко един вентилационен отвор. Това важи и за транспортирането на стария акумулатор.

ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 • Акумулаторите са заводски напълнени с акумулаторна киселина с плътност 1.28 g/ml и са заредени готови за експлоатация.
 • При недостатъчна стартова мощност се дозареждат.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

 • Внимание: акумулаторите са пълни с киселина.
 • Да се складират изправени, на студено и сухо. Да се транспортират обезопасени срещу преобръщане.
 • Да  не се сваля защитната капачка на положителния полюс.

ЗАРЕЖДАНЕ

 • Да се осигури добро проветрение на помещението.
 • Да се използват само подходящи постояннотокови зарядни устройства.
 • Първо свържете положителния полюс на зарядното устройство и после аналогично отрицателните полюси.
 • Зарядното устройство да се сключи едва след свързването на акумулатора към него, а след зареждането да се изключи най-напред зарядното устройство.
 • Препоръчваме големината на зарядния ток да е 1/10 А от капацитета на батерията (Ah).
 • При повишаване на температурата на акумулатора при заряд над 55°C прекратете веднага зареждането.
 • Акумулаторът е напълно зареден, ако плътността на електролита и напрежението на зареждане не се променят в рамките на два часа.

ПОДДРЪЖКА

 • Акумулаторът да се поддържа чист и сух.
 • Редовно да се проверява нивото на електролита и при необходимост да се долее дестилирана вода. При повишен разход на вода да се проверява регулатора на напрежението на автомобила в сервиз.*
 • При плътност на киселината под 1.21 kg/l акумулаторът да се дозареди. При изгубване на някоя от тапите да се заменят само с такива от същия тип.

* Указания за затворените акумулатори.

Поради значително намаления разход на вода на затворените акумулатори, при тях проверка на плътността на киселината и доливане на вода не са възможни, а и не са необходими.

ПОМОЩ ПРИ СТАРТИРАНЕ

 • Да се използват само стандартизирани според стандарта 72553 кабели за помощ при стартиране и да се съблюдава тяхната инструкция за употреба.
 • Да се използват само акумулатори със същото номинално напрежение.
 • Изключете двата автомобилни двигатели.
 • Първо свържете двата положителни полюса. След това свържете кабела с отрицателната клема на помагащия автомобил и последно с отрицателната клема на авариралия автомобил. (Да се съблюдават указанията на производителя на автомобила).
 • Да се стартира двигателят на помагащия автомобил, после да се стартира двигателят на авариралия автомобил (не повече от 15 sec. за опит).
 • кабелите да се откачат в обратна последователност.

ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 • Акумулаторът да се зареди и складира в студено помещение или го оставете в автомобила при разкачена отрицателна клема.
 • Редовно да се проверява степента на заряд и при необходимост да се дозареди.