havoline-energy-efМинерални масла

Минералните масла се получават директно чрез дестилация/ректификация от нафта без допълнителна обработка. Те са смес от много и най-различни въглеводороди. Състава на маслата с качеството на нефта и условията на получаване. По тази причина те са сравнително ниско-качествени. За да се гарантират определени показатели, устойчивост и др. най-често е необходимо добавянето на адитиви/присадки.

Синтетични масла

Синтетичните масла се получават с изкуствени химични процеси и се състоят от един или няколко основни компоненти.  По тази причина те са по-устойчиви на високи температури, а свойствата им могат да се контролират по-лесно. Поради изкуственото получаване те имат доста по-висока цена от минералните масла.