Складиране и дозареждане на заредените акумулатори

monbat_formulaЗа да се гарантира безопасното достигане на максималния срок на съхранение на заредени акумулатори (без дозареждане), средногодишната температура на склада следва да възлиза на 15°C. Максималната температура на склада не трябва да надхвърля 25°C.

Продажбата на акумулаторите трябва да се извършва според принципа „първи влязъл – първи излязат“ (firs-in, first-out). За тази цел те са удобно обозначени според тримесечията на производство (виж таблицата за цветовите кодове).

Отправни точки за инсталиране и евентуално необходимо дозареждане

1. Инсталиране

Монтирането в автомобила на клиента трябва да се извърши не по-късно от 15 месеца след датата на производство (виж таблицата на цветовите кодове). Напрежението при покой следва да е по-голямо от 12.2V.

2. Дозареждане

Дозареждането на акумулатора е необходимо, ако подари по-продължителен срок на складиране напрежението при покой се е понижило под 12.5V.

Дозареждането трябва да става при съблюдаване на предписанията за безопасност (особено носене на защитни очила) и в съответно проверяеми помещение.

2.1 Контрол на напрежението при покой

Контрол на напрежението при покой следва да се извърши след изтичането на 2 до 4 тримесечия след производството. Ако напрежението при покой е по-ниско от 12.5V, то акумулаторът да се дозареди за по-нататъшно складиране до ниво на напрежение при покой от 12.7 до 12.8V.

2.2 Измерване на напрежението при покой

Измерването на напрежението при покой трябва да се извърши с цифров мултиметър (с точност до 1mV) при температура в помещението от около 20°C.

2.3 Препоръки за дозареждане

Ако напрежението при покой е по-ниско от 12.5V, акумулаторът трябва да се дозареди. Препоръчителната големи на това за зареждане трябва да възлиза на 1/10 от номиналния капацитет (напр. за 80Ah=8A). Времето за дозареждане зависи от следващата употреба. Ако акумулаторът ще бъде монтиран веднага в автомобил, е достатъчно кратко дозареждане до ниво, което го подготвя за употреба (съответства на напрежението при покой от около 12.2 V до 12.5 V, измерено около 1 час след края на зареждането). Ако акумулаторът ще бъде съхраняван още определено време, трябва да бъде достигната максимална степен на зареденост. Един 44 Ah – акумулатор, който има напрежение при покой 12.45 V, се зарежда до около 100% за 2.7 часа с препоръчаната големина на тока=1/10 от номиналния капацитет = 4.4 A (напрежение при покой Uo – 12.8 V). Времето за дозареждане намалява пропорционално, ако зареждането се извършва с по-голям ток (напр. при удвоен ток от 8.8 А е наполовина – 1.35 h).

При всички случаи трябва да се избягва презареждане, тъй като това би довело до трайна повреда на акумулатора. След зареждане трябва да бъде проверено напрежението в покой, но не по-рано от 1 час след завършване на зареждането.