Фирма "КИОГ" ЕООД започва изпълнение на проект Ново работно място 2015

kiogeood

Фирма „КИОГ” ЕООД сключи договор на 17.08.2016г. и започна изпълнението на проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Настоящият проект „Осигуряване на устойчива заетост и ефективни условия на труд на безработни лица в „КИОГ“ ЕООД“ има за цел: „Да се намали процента на безработни/неактивни лица и/или безработните младежи до 29 години, като се предостави възможност за професионална реализация и ефективни условия на труд в „КИОГ“ ЕООД“.

Специфични цели на проекта са :

  1. Да се осигури устойчива заетост на безработни лица и/или безработни младежи до 29 години.
  2. Да се осигурят добри и ефективни условия на труд в „КИОГ“ ЕООД.

Основните дейности, които са заложени в настоящия проект и ще допринесат за изпълнение на поставените цели са следните:

Дейност 1: Организация, координация и управление на дейностите по проекта;

Дейност 2: Реализиране на дейности по публичност и визуализация на проекта;

Дейност 3: Оборудване на новите работни места в „КИОГ“ ЕООД за подбраните безработни лица;

Дейност 4: Селекция и избор на 9 безработни/неактивни лица за осигуряване на заетост в „КИОГ“ ЕООД;

Дейност 5: Осигуряване на заетост на подбраните безработни/неактивни лица в „КИОГ“ ЕООД..

С реализирането на тези дейности ще се постигнат следните измерими резултати:

– На 9 безработни лица и/или младежи до 29 години от град Благоевград и/или региона ще бъде осигурена заетост за минимум 12 месеца, с възможност да бъде увеличена с още 12 месеца за поне 50% (6 човека) от включените в дейността лица.

– Ще бъдат осигурени оборудване и обзавеждане на новите работни места, както  и едно ново превозно средство за ефективното изпълнение на трудовите дейности за обявените длъжности.

Определената целева група по проекта са безработни/неактивни лица и младежи до 29 години, търсещи работа, самостоятелно и/или, чрез Бюрото по труда в града.