КИОГ ЕООД с успешно реализиран проект

Фирма „КИОГ” ЕООД през миналата  2016 г. сключи Договор за предоставяне на БФП по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, който  към настоящия момент успешно приключва.

През изминалите 15 месеца се изпълниха следните планирани дейности:

Дейност 1: Организация, координация и управление на дейностите по проекта;

Дейност 2: Реализиране на дейности по публичност и визуализация на проекта;

Дейност 3: Оборудване на новите работни места в „КИОГ“ ЕООД за подбраните безработни лица;

Дейност 4: Селекция и избор на 9 безработни/неактивни лица за осигуряване на заетост в „КИОГ“ ЕООД;

Дейност 5: Осигуряване на заетост на подбраните безработни/неактивни лица в „КИОГ“ ЕООД.

Това доведе  до постигането на следните резултати:

– На 9 безработни лица и младежи до 29 години от град Благоевград региона бе осигурена заетост за 12 месеца, като на част от тези лица заетостта им ще бъде удължена с още за 1 година.

– Беше закупено ново  оборудване и едно ново превозно средство, с които да се осигурят добри и ефективни условия на новите работни места.

Чрез постигането на описаните по-горе резултати, проекта постигна основното си цел, а именно:  „Да се намали процента на безработни/неактивни лица и/или безработните младежи до 29 години, като се предостави възможност за професионална реализация и ефективни условия на труд в „КИОГ“ ЕООД“.

Общата стойност на проекта беше 119 427,04 лв., от които 101 512,98 лв. от ЕСФ и Национално финансиране в размер на 17 914,06 лв.

 

 

Настоящият документ е изготен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, „КИОГ“ ЕООД носи отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се проиема като официална позиция на Европейския съюз или Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“